PRIVACYVERKLARING VAN HSV ‘T GOORDONK
HSV ‘t Goordonk is gevestigd te Baarle-Nassau. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 5 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens HSV ‘t Goordonk verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1.GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 HSV ‘t Goordonk verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

a.Zich inschrijft / aanmeldt als lid bij HSV ‘t Goordonk aangesloten hengelsportvereniging of landelijke specialistenorganisatie;
b.Een product of dienst afneemt bij HSV ‘t Goordonk (zoals een abonnement op onze magazines of nieuwsbrieven, een bestelling doet of deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.);
c.Contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.). 

d. Deelneemt aan een evenement, waarbij u gefotografeerd kan worden. De gemaakte foto’s worden gebruikt in het natraject voor verslaglegging over het evenement en eventueel publicatie in ” ONS WEEKBLAD”.

1.2HSV ‘t Goordonk verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

a.voorletters en naam;
b.geboortedatum;
c.adres;
d.e-mailadres;
e.telefoonnummer;
f.leeftijd;
g.rekeningnummer(s);
h.het lidmaatschap(snummer) van de hengelsportvereniging;

1.3 HSV ‘t Goordonk kan deze gegevens gebruiken om:

•het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
•beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);

•voorlichting 

•informatievoorziening, waaronder WhatsApp info bord;

•onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
•handhaving.

2.INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met HSV ‘t Goordonk per e-mail: info@goordonk.nl voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop HSV ‘t Goordonk persoonsgegevens verwerkt;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die HSV ‘t Goordonk met betrekking tot u verwerkt;

(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door HSV ‘t Goordonk.

3.BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1HSV ‘t Goordonk zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2HSV ‘t Goordonk treft adequate technische en organisatorische maatregelen om
uw gegevens te beveiligen.

4.DERDEN

4.1HSV ‘t Goordonk kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

•aangesloten hengelsportfederaties, specialistenorganisaties en hengelsportverenigingen waarvan u lid bent;
•NOC*NSF waarvan HSV ‘t Goordonk lid is
•personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.

4.2HSV ‘t Goordonk verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of HSV ‘t Goordonk daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5.WIJZIGINGEN
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Baarle-Nassau, februari 2018